Amdanom Ni

 


Croeso

Croeso i wefan Ysgol Gynradd Dewi Sant.

  Rydym yn ymfalchïo yn ein ysgol hapus a chartrefol lle caiff pob unigolyn ei barchu a’i werthfawrogi. O fewn yr amgylchedd braf yma rydym yn sicrhau   addysg o’r radd uchaf gan  gynnig amrediad o gyfleoedd i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau ein  dysgwyr.

  Ceir holl benderfyniadau’r ysgol eu llywio drwy ganoli’r plentyn, er mwyn sicrhau       unigolion hapus, hyderus a llwyddiannus. Ein nôd yw darparu   cwricwlwm egnïol a    chynhwysfawr ble ddatblygir yr awch i ddysgu a llwyddo ymysg ein disgyblion.

Mae’n flaenoriaeth gennym i uchafu llwyddiant pob plentyn drwy gyd weithio’n agos gyda rhieni/gwarchodwyr a’r gymuned leol. Credwn yn gryf i addysg pob plentyn  lwyddo drwy  bartneriaeth gryf rhwng ysgol a’r cartref bob amser.

Nid oes gennym unrhyw amheuaeth y bydd pob plentyn yn ffynu dan adain  gwarcheidiol staff Ysgol Dewi Sant. Drwy dderbyn y safon uchaf bosibl o addysg, a   chyfleoedd yn ystod ei siwrnai ysgol, bydd ein disgyblion yn barod ar gyfer y byd   cyfnewidiol sydd ohoni.”

 Edrychwn ymlaen i gyd-weithio’n hapus dros y blynyddoedd i ddod.

Mair Evans  

Pennaeth   

 

 

 

 

  1. googledf09e3ec5b2838b3.html